DigesTake

Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular

El DigesTake és un projecte de recerca industrial que té com a objectiu final desenvolupar nous processos de i tecnologies de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos dels efluents líquids i gasosos (gasos residuals del biogàs) resultants de la digestió anaeròbia d’EDARs, seguint els principis de l’eco-sostenibilitat i l’eficiència energètica. S’aplicaran tecnologies facilitadores transversals d’altres àrees com són la biotecnologia, els materials avançats o les TICs per fer front a reptes tecnològics que impliquen múltiples disciplines i àrees d’expertesa (enginyeria química, electrònica, ciència de materials, automatització, electroquímica, microbiologia) a través d’experiments a escala laboratori i proves pilot. 

L’activitat de recerca es durà a terme en el marc de quatre grans eixos o activitats: “carboni” (Activitat 1), “fòsfor” (Activitat 2) i “nitrogen” (Activitat 3) i  “aigua i concentració de nutrients” (Activitat 4). L’activitat “carboni” se centrarà en la conversió del diòxid de carboni del biogàs en compostos orgànics de valor afegit per mitjà de sistemes bioelectroquímics. Per la recuperació de fòsfor (A2) es proposen dos processos alternatius, la recuperació d’estruvita utilitzant com a reactius subproductes del sector miner, i un nou procés de precipitació bio-induïda de fòsfor en un reactor nitritació parcial-Anammox (NPA). Paral·lelament, es desenvoluparà un sistema de biosensors eco-sostenibles per la mesura in-situ de fòsfor  per al seguiment dels processos. L’activitat “nitrogen” inclou la recuperació de sals d’amoni amb sistemes d’adsorció-desorció mitjançant zeolites regenerables, i  un procés per eliminar l’excedent de nitrogen contingut en l’aigua amb baix consum energètic en condicions microaeròfiles. Finalment, en l’activitat 4 (“aigua i concentració de nutrients”) s’investigaran les membranes i les solucions extractores d’un procés d’osmosi directa.

S’espera que projecte tingui un impacte científic, tecnològic, mediambiental i econòmic rellevant per tota la cadena de valor de la recuperació de recursos d’aigües residuals (explotadors i constructors d’EDARs, empreses de serveis, administració pública) però també per als usuaris potencials dels nous productes (compostos orgànics de valor afegit, fertilitzants de diferent composició, un sistema de biosensors de compostos de fòsfor) i tecnologies (noves membranes d’osmosi directa, eliminació de nitrogen en un reactor NPA en condicions microaeròbies) ubicats en els sectors químic, agro-alimentari o energètic, entre altres.

Start:2017
Duration:2021
Total budget:
LEQUIA grant:199.550 Euros
Program:
Reference:Comunitat RIS3CAT Aigua
Website:COMRDI16-1-0061